Ouroboros:Separation
2005 Oil & Sand on Canvas 70x65"

Back to Portfolio