Ouroboros:Distillation
2005 Oil & Sand on Canvas 70x64"

Back to Portfolio